Jenis & Tata Cara Lelang

Jenis Lelang

Jenis Lelang Secara Umum:

 • First Price Sealed Bid Auction
 • Second Price Sealed Bid Auction (Vickrey’s Auction)
 • Ascending Bid Auction (English Auction)
 • Descending Bid Auction (Dutch Auction)

Jenis Lelang Di Indonesia

 • Lelang Eksekusi : lelang untuk melaksanakan putusan hakim/ penetapan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau dokumen yang dipersamakan dengan itu.
 • Lelang Non Eksekusi : Wajib dan Sukarela

 1. Lelang Non Eksekusi Wajib : Lelang yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang menguasai/memiliki suatu barang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dijual secara lelang.
 2. Lelang Non Eksekusi Sukarela : Lelang yang dilaksanakan atas permintaan masyarakat/pengusaha yang secara sukarela menginginkan barangnya dilelang.

Tata cara lelang


 • Permohonan tertulis ditujukan kepada Kepala KPKNL atau Kepala Kantor Pejabat lelang Kelas II;
 • Penetapan jadwal lelang oleh Kepala KPKNL atau Kepala Kantor Pejabat lelang Kelas II;
 • Penerbitan pengumuman lelang oleh Pemohon lelang (sesuai dengan jenis lelang dan benda yang dilelang)
 • Pelaksanaan lelang dan penunjukan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang
 • Pembayaran harga lelang
 • Penyerahan barang/benda yang dibeli.

Pejabat Lelang : Orang yang diberi kewenangan khusus oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan benda secara lelang.

 • Pejabat Lelang Kelas I : PNS DJKN
 • Pejabat Lelang Kelas II : perorangan swasta.

Kewenangan Pejabat Lelang

 • Pejabat Lelang Kelas I : Semua jenis lelang

 • Pejabat Lelang Kelas II : Hanya lelang non eksekusi sukarela.

Pengumuman Lelang : adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya Lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan

Tata cara Pengumuman Lelang bergantung pada Jenis lelang dan Jenis Benda yang akan di lelang.